برخی محیط های پویا می توانند در تقویت عملکرد مغز فرزندتان تاثیرگذار باشند سعی کنید با قرار دادن فزرندتان در فضای سبز و مکان هایی که کودکان دیگر حضور دارند به تقویت مهارت های آن ها بپردازید. اینگونه محیط ها در رفع اختلالات رفتاری و گفتاری و ذهنی فرزندتان بسیار تاثیرگذار خواهند بود.