برخی از والدین برای آموزش، کودکان خود را به محیط های مختلف می برند، به عنوان مثال برای آموزش میوه ها و رنگ ها، کودکان را به میوه فروشی می برند و رنگ نارنجی را با پرتقال به کودک آموزش می دهند. مطالعات اخیر نشان می دهد قرار گرفتن کودک در محیط های پویا، تحریک کننده و پر از دیدنی ها، شنیدنی ها و کلمات نوین، نقش مهمی در تقویت عملکرد مغز کودکان دارد.