• وقتی که شما تحت استرس قرار دارید، در جای آرام و راحتی دراز بکشید.
  •     چشمانتان را ببندید و از طریق بینی یک نفس عمیق بکشید.
  •     نفس خود را به ​​مدت 5 ثانیه نگه دارید و سپس به آرامی و به مدت ثانیه 5 نفستان را خارج کنید (بازدم).
  •     5 یا 6 بار  این کار را تکرار کنید، تا زمانی که احساس آرامش به شما دست دهد.