اگر اطلاعات کافی از وضعیت چشم و ساختمان اطراف آن وجود نداشته باشد بینایی تحت تأثیر قرار می گیرد به عنوان مثال اگر کسی بخواهد جراحی زیبایی لیفت ابرو انجام بدهد یا گونه هایش را بالا بکشد باید بررسی کافی در مورد حرکت چشم و غدد اشکی آن قبل از عمل انجام شود.
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد:جراحی می تواند به اعصاب و حرکت عضلاتی چشم و غدد اشکی آن صدمه بزند و مشکلاتی را برای بینایی به وجود آورد