ب آلرژی دارند، این مشکلات پس از خوردن سیب ایجاد می شود.