بروسلوز در حیوانات

انواع بروسلا در حیوانات شامل سویه‌هایی بشرح زیر است:

  1. بروسلوز ملیتنسیس (بز)
  2. بروسلوز آبورتوس (گاو)
  3. بروسلوز سویس (خوک)
  4. بروسلوز کانیس (سگی)
  5. بروسلوز نئوتوم
  6. بروسلوز اویس (گوسفند)

و شایع ترین ان در سراسر جهان ملیتنسیس میباشداز مطالب زیر دیدن فرمایید :