پژوهش‌های اخیر نشان داده‌است که نقص در ژن FOXP2 در بروز این بیماری نقش مهمی دارد.

دیس‌پراکسی کلامی تکاملی ممکن است یک عارضهٔ ثانویه و همراه در برخی بیماری‌های دیگر باشد. برخی از این بیماری‌ها عبارتند از: اوتیسم، صرع،سندرم ایکس شکننده، گالاکتوزمی کلاسیک و جابه‌جایی‌های کروموزومی که موجب مضاعف شدن ژن یا جهش حذفی می‌شوند.

آسیب‌های حین زایمان و همچنین سکته مغزی هم می‌توانند موجب بروز دیس‌پراکسی کلامی تکاملی شوند.

از دیگر موارد وب سایت دیدن فرمایید :