این بیماری، سه مشخصه دارد:

  • اشتباهات ناسازگار و متناقض در همخوان‌ها و واکه‌ها در ساختِ مکرر هجاها و واژه‌ها
  • گذار و انتقال طولانی و مدت‌دار هم‌فراگویی مابین صداها و هجاها
  • نوای گفتار نامناسب به‌ویژه در درک تکیهٔ واژگانی و عبارتی
با آنکه این بیماری، یک «اختلال تکاملی» است، اما با رشد کودک، به سادگی و خودبه‌خود برطرف نمی‌شود. کودکان مبتلا، از الگوهای عادی و مورد انتظار اکتساب زبان پیروی نمی‌کنند و برای پیشرفت در زمینه یادگیری زبان و تکلم، نیازمند مداخلات درمانی هستند.

از مطالب زیر دیدن فرمایید :