• آسایشگاه سانترال را بنیاد بیکو کاری غزلساز در سال ۱۳۴۶ بنا نهاد و سپس بر پایه قراردادی این آسایشگاه را به جمعیت ملی مبارزه با سرطان واگذار کرد. گنجایش این آسایشگاه ۱۵۱۰ تخت است. بیماران سرطانی از نقاط مختلف کشور در این آسایشگاه پذیرفته می‌شوند و رایگان از درمان و خدمات پزشکی بهره مند می‌شوند.
  • - آسایشگاه امید اسپهان (اصفهان): زیر چتر پشتیبانی جمعیت ملی مبارزه با سرطان با همکاری فنی د انشگاه اسپهان و بهداری کل اداره می‌شود. درمانگاه وابسته به این آسایشگاه با کمک مالی شرکت ملی نفت ایران در ساختمان مدرنی با آخرین تجهیزات رایگان در اختیار مردم قرار دارد.